Вие сте тук: Начало

МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора


МБАЛ

Профил на купувача


КАРИЕРИ

“УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД /УНИВЕРСИТЕТСКА/ гр. Стара Загора на основание   чл. 91 ал. 1 и 2 от КТ

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ В ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен – „магистър по медицина” и придобита специалност по „Клинична имунология”

Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие.
  2. Автобиография.
  3. Диплома (копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”.
  4. Свидетелство за придобита специалност по „Клинична имунология”
  5. Свидетелство за съдимост.
  6. Карта за предварителен медицински преглед.
  7. Препис- извлечение от трудова книжка.
  8. Удостоверение за актуално членство в БЛС.

Срок за подаване на документите – 1 месец от датата на публикуване на обявата в Отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ ”Проф. д-р Ст. Киркович” АД /

Телефон за връзки: 042/60-10-86; 042/698325

 


 

“УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД гр. Стара Загора във връзка с влизането в сила на Наредба №1 от 22 януари 2015 г. и изискването на чл.17 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията обявява следните свободни места за длъжности за лекар – специализант в лечебното заведение:

 

За специалност:

 

1.„Неврохирургия                                           1 длъжност

2. „Урология”                                                 2 длъжностти

Изисквания за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен – „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”. Предлагаме: Зачисляване за специализация по посочената специалност и възможност за кариерно и научно развитие.

 

Конкурсите ще се проведат по документи. При наличие на повече желаещи кандидати ще се проведе събеседване.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.

Автобиография.

Диплома (копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”.

Свидетелство за съдимост.

Карта за предварителен медицински преглед.

Препис- извлечение от трудова книжка ако има такава.

Удостоверение за актуално членство в БЛС.

Документите ще се приемат в деловодството на УМБАЛ в срок от 4 седмици от публикуването на обявата до 01.08.2015г. вкл.

 


 

“УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович” – АД гр. Стара Загора във връзка с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. и изискването на чл.17 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията обявява  свободно място за длъжности за лекар – специализант по

  1. Ревматология                   - 1 длъжност
  2. Неврология                      - 1 длъжност

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Образователно-квалификационна степен – „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”. Предлагаме: Зачисляване за специализация по посочената специалност и възможност за кариерно и научно развитие.

 

Конкурса ще се проведе по документи и събеседване.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.

Автобиография.

Диплома (копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”.

Свидетелство за съдимост.

Карта за предварителен медицински преглед.

Препис- извлечение от трудова книжка ако има такава.

Удостоверение за актуално членство в БЛС.

Документите ще се приемат в деловодството на УМБАЛ в срок от 30 дни от публикуването на обявата до 24.08.2015г..ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД - ГР. СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНА В ТЕД

ВЪРнАТИ ГАРАНЦИИ


ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА осъществяване дейноста на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


06.02.2015 .

ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ С 30 ЛЕГЛА  В Т.Ч. 5 ИНТЕНЗИВНИ И КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОТГИЧНА БРЕМЕННОСТ И ГИНЕКОЛОГИЯ С 45 ЛЕГЛА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, В СГРАДАТА НА В БЛ.  "Е"И БЛ."А" НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК

ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА  ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ  ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД ОТТЕГЛЯНЕ

СЛЕД ПРОМЯНА

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПИСМЕННИ РАЗСЯСНЕНИЯ СЛЕД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ

ПРОТОКОЛ No1

ПРОТОКОЛ No2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

ПРОТОКОЛ No3

ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР ИНВЕСТБАНК

ДОГОВОР ЮРОБАНК


 

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 22 /ДВАДЕСЕТ И ДВА/ БР. АСАНСЬОРНИ  УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ


 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРИФАЗЕН ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 500 КvА / 400КW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 

ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНА


ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД

 

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

 


ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ


 

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (НН) И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ