Вие сте тук: Начало

МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора


МБАЛ

Профил на купувача


КАРИЕРИ

 

“УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” – АД ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НАРЕДБА №1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. И ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.17 ОТ СЪЩАТА НАРЕДБА И ПРЕДВИД НУЖДИТЕ ОТ ЛЕКАРИ В КЛИНИКИТЕ И ОТДЕЛЕНИЯТА ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

 

1.„Анестезиология и интензивно лечение”           2 места

2. „ Ревматология”                                                1 място

3. „Нервни болести „                                              1 място

4. „Образна диагностика”                                      1 място

5. „Хирургия”                                                          1 място

6. "Съдова хирургия"                                              1 място

Лекари- специализанти  на трудов договор с УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД, приети по реда на отменената Наредба 34 от 2006 г. ще продължат обучението си по реда на Наредба №1

1.  „Вътрешни болести”                                           1 място

2. „Ендокринология”                                                1 място

3. „Педиатрия”                                                          1 място

4. „Акушерство и Гинекология”                               1 място

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен – „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”.

Предлагаме: Зачисляване за специализация по посочената специалност с възможност за придобиване на професионална квалификация.

 

Конкурсите ще се проведат по документи. При наличие на повече от един кандидат ще се проведе събеседване с комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор.

Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.

Автобиография.

Диплома (копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и професионална квалификация „лекар”.

Свидетелство за съдимост.

Карта за предварителен медицински преглед.

Препис- извлечение от трудова книжка ако има такава.

Удостоверение за актуално членство в БЛС.

Документите ще се приемат в деловодството на УМБАЛ в срок до  24.04.2015г. вкл


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД - ГР. СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНА В ТЕД
ВЪРнАТИ ГАРАНЦИИ

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА осъществяване дейноста на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


06.02.2015 .

ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ С 30 ЛЕГЛА  В Т.Ч. 5 ИНТЕНЗИВНИ И КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОТГИЧНА БРЕМЕННОСТ И ГИНЕКОЛОГИЯ С 45 ЛЕГЛА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, В СГРАДАТА НА В БЛ.  "Е"И БЛ."А" НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК

ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 


 

ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА  ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ  ЗА НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ